Bejelentkezés    Regisztrálás    2020. szeptember 28.      Keresés  
     Minimize  

Nagypáli Község Önkormányzata

8912 Nagypáli, Arany J.u 26.Tel: 92/564-041, 06-20/24-77-842

e-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Tájékoztatjuk a község Lakosságát, hogy a képviselőtestület 2012. november 30-án (pénteken ) 18,00 órakor közmeghallgatást tart a Közösségi ház ( Arany J.u.26. ) nagytermében.

 

Témája:  Önkormányzati közigazgatási központ kialakítása Nagypáli székhellyel.

                 Előadó: Köcse Tibor  polgármester.

 

A közmeghallgatásra tisztelettel meghívjuk és megjelenésükre számítunk.

 

Nagypáli , 2012. november 21.

 

 

                                                                                Köcse Tibor sk. polgármester

 Nyomtat   
   Tájékoztató Minimize  

 

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

             Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve

ezennel kiírja a 2013. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára

a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan

 

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

 

2. A pályázók köre

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2012 szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2013 őszén már nem áll fenn, úgy a 2013/2014. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

 

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2012/2013. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 

-          középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

-          a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

-          doktori (PhD) képzésben vesz részt

-          külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

 

 

 

3. A pályázat benyújtása

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2012. november 23.

 

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

a)         A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2012/2013. tanév első félévéről.

 

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

b)         Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

c)         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

-          . . .

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.

 

4. Adatkezelés

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

a)       hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)     hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

c)       hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d)     hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2012. december 17-ig:

a) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

b) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

d) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat határozatban visszavonhatja, ha az ösztöndíjas megszünteti lakóhelyét a települési önkormányzat illetékességi területén. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2013. április 1-jéig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

 

A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47 §-ban foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

 

 

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:

a 2012/2013. tanév második (tavaszi), illetve a 2013/2014. tanév első (őszi) féléve.

 

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

 

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

 

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2013. március.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

 

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

 

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10.). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-          tanulmányok halasztása;

-          tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);

-          tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

-          személyes adatainak (születési név, anyja neve, állandó lakóhelye, állampolgárság) változása.

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1054 Budapest, Báthory u. 10.

Tel.: (1) 882-6876

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

     Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával

együttműködve
 ezennel kiírja a 2013. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

 

2.    Pályázók köre

A pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

 

a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

 

és a 2013/2014. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

-          középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

-          A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

 

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2013-ban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2013/2014. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

 

 

3.       A pályázat benyújtása

Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

. A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2012. november 23.

 

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

 

A pályázat kötelező mellékletei:

 

1..        Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

 

2..        A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok:

-          . . .

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,

- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,

3. az anyasági támogatás,

4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,

5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,

6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,

7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,

8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,

9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

 

4. Adatkezelés

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

 

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:

a)       a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

b)       a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;

c)       a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

d)       a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,

e)       a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

 

5. A pályázat elbírálása

 

A települési önkormányzat 2012. december 17-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:

a.) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

c) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

 

 

6. Értesítés a pályázati döntésről

 

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2012. december 21-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

 

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2013. április 1-jéig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

 

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles 2013. augusztus 30-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2013/2014. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2013-as felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

 

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

 

 

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

 

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2013/2014. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

 

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

 

A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsőoktatási intézmények a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47 §-ban foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok időtartamára tekintettel állapítják meg.

 

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

 

8. Az ösztöndíj folyósítása

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2013/2014. tanév első féléve.

 

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

 

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

 

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – támogatást kap. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, abban a felsőoktatási intézményben részesülhet támogatásban, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézmény részéről kaphat juttatást. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2013. október.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

 

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

 

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6., 4.17. pontját).

 

 

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

 

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1054 Budapest, Báthory u. 10.). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

-          tanulmányok halasztása;

-          tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével);

-          tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

-          személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

 

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

 

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

 

10. Lebonyolítás

 

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

 

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1054 Budapest, Báthory u. 10.

Tel.: (1) 882-6876

E-mail: bursa@emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

 

 Nyomtat   
   Tájékoztató 2012.02.02 Minimize  

Nagypáli Község Önkormányzata

8912 Nagypáli, Arany J.u 26.Tel: 92/564-041, 06-20/24-77-842

e-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu

T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Lakosság!

1.) A téliesre fordult időjárás következményeire való tekintettel önkormányzatunk különös figyelmet kíván fordítani azon érintett személyekre, akik adott esetben segítségre szorulnak, ezért kérem, hogy – főleg az egyedülálló, idősek körében – jelzéseket juttassanak el felénk, amennyiben sürgős segítő beavatkozásra lenne szükség.

Amennyiben a hideg időjárást követően a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan nagyobb csapadékra lehet számítani hó formájában, akkor azt kérjük, hogy a szokásos módon gondoskodjanak ingatlanjaik előtt a járdák járhatóvá tételéről, csúszásmentesítést hamuval, vagy fűrészporral kérjük megoldani, só használata a központi szabályozások miatt tilos.

2.) Képviselő-testületünk decemberi ülésén határozott arról, hogy 2012.évben kedvező döntéseket hoz a lakosság adóztatása tekintetében. Figyelembe véve a társadalmat érintő gazdasági megszorításokat az önkormányzat nem kívánta tovább súlyosbítani a lakosság fizetési kötelezettségeit, így az előző évben befagyasztott 15,000 Ft éves kommunális adót 13,000 Ft-ra csökkentette. A Kormány által lehetőségként felkínált újabb adónemek közül nem vezettünk be egyet sem, ellenben a lakosságot nem érintően idegenforgalmi adó – amely csak az ezzel foglalkozó vállalkozókat érinti – került bevezetésre. Nem emeltük az egyéb önkormányzati szolgáltatásokért fizetendő díjakat sem.

A fenti intézkedéseink finanszírozhatóságát az önkormányzat jó gazdasági kondíciói tették lehetővé.

3.) Tájékoztatom a Lakosságot, hogy pályázati forrásból jelen időben befejeződött a temető kerítés, a lakótelepi szabadidőpark kivitelezése, valamint a Közösségi ház bővítése. Rövidesen a faluközpontban lévő régi önkormányzat- és bolt épületének felújítását kezdjük el. Kérjük, hogy a munkálatok miatti esetleges kellemetlenségeik miatt kellő türelmet tanúsítsanak.

4.) Nemrégiben diplomáciai küldöttséget fogadtunk településünkön, Irán állam magyarországi nagykövetét és delegációját, aki nagyon elégedetten nyilatkozott a sajtóban az itteni tapasztalatairól. A következő hónapokban várhatóan újabb diplomáciai küldöttségek érkeznek, így az Indonéz Külképviselet gazdasági igazgatója, valamint Indonézia magyarországi nagykövete is látogatásra érkezik hozzánk.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény, módosításra került, amely alapján 2012. február 1. napjától a fizetendő talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 Ft-ról 1200 Ft-ra, azaz tízszeresére emelkedett.

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Nagypáli, 2012. február 2.

                                                                                                                Köcse Tibor sk
                                                                                                                   polgármester

 

 

 Nyomtat   
   Tájékoztató Minimize  

                                              

 Nagypáli Község Önkormányzata

8912 Nagypáli, Arany J.u 26.Tel: 92/564-041, 06-20/24-77-842

e-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu

 

 T Á J É K O Z T A T Ó

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni Önöket:

  

1.      Az idei évben is, a hagyományoknak megfelelően sor került a Közösségi Ház parkolója előtti téren a májusfa állítására 2011. április 29-én (pénteken) 18 órai kezdettel. Ezt követően az Innovációs Ökocentrum mellett található szabadidőparkban Gasztronómiai élvezetekre kerül sor a Faluért Alapítvány rendezésében. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Faluért Alapítvány és az Önkormányzat.

2.      Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagypáli Női Foci csapatunk az NBI-es rájátszás alsó házában a második helyen áll, köszönhetően a Húsvét Hétfői bravúros Újpesti Dózsa elleni 3-2-es győzelmüknek. Csapatunk következő mérkőzését 2011. május 1. napján a Vasboldogasszonyi pályán játssza, a Pécsi MFC ellen 16 órai kezdettel.

3.      Kérem, aki teheti, a helyszínen szurkolásával segítse csapatunkat jó eredmény elérésére.

4.      A faluházban május 1-én 15 órakor gyermekeink részére Anyák napi ajándékkészítő „játszóház” ba hívja a közművelődési referens az érdeklődőket.

5.      A Közösségi Ház nagytermében 2011. április 30-án délután 14 órától a Budapest Cirkusz előadást tart, melyre a Nagypáli gyermekek részére 50 %-os kedvezményre jogosító szelvényt eljuttatunk, jegyek a helyszínen előadás előtt vásárolhatók.

6.      Nagypáli Logisztikai Központ Koordinációjában működő cégek lehetőséget teremtenek munkavállalásra kamion vezetői beosztásban, amelynek keretében nemzetközi teherfuvarozási munkát kell végezni. Jelentkezni önéletrajz leadásával a Körjegyzőségen lehet. Tájékoztatást a munkavégzés feltételeiről az alkalmazó vállalkozás vezetője ad majd.

 

Nagypáli, 2011. április 28.  

Köcse Tibor sk

   

polgármester

 

 Nyomtat   
   Tájékoztató Minimize  

                                              

 Nagypáli Község Önkormányzata

8912 Nagypáli, Arany J.u 26.Tel: 92/564-041, 06-20/24-77-842

e-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu

 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni Önöket:

 

1.) Az önkormányzat 2011. április 15-16. napra ( péntek, szombat) ( esőnap esetén: április 20-21-én, szerda,csütörtök ) feloldja a belterületi tűzgyújtási tilalmat és engedélyezi a természetes anyagok elégetését.

Továbbra is tilos a környezetet károsító ipari eredetű és kommunális hulladék égetése!

A tűzgyújtás során fokozottan ügyelni kell a tűzgyújtási szabályok betartására ( pl: épületektől, berendezésektől távol történjen, a tűz eloltásáig történő felügyelet, stb. )

Az év többi napján a tűzgyújtási tilalom mind a belterületen, mind a külterületen a belterület határától számított 300 m-es körön belül továbbra is érvényben marad, aki ezt megszegi szabálysértés követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

 

2.) A Nagypáli FALUÉRT Alapítvány nevében azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a 2010. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Alapítvány 19273709-2-20 számú adószámára szíveskedjenek felajánlani az adóbevallás  RENDELKEZŐ NYILATKOZAT – a kitöltésével.

Egyúttal tisztelettel megköszönjük az előző évben felajánlott támogatási összegeket, melyet a lakossági közösségi célok, rendezvények színvonalas megrendezésére fordítottunk.

 

3.) Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Nagypáli NB I-es női labdarugó csapat legközelebb 2011. április 16-án ( szombaton ) 15,00 órakor Vasboldogasszonyban játszik a Győri Dózsa csapatával. Kérjük szurkoljanak minél többen a győzelmükért!

Csapatunk jelenlegi állása  abajnokságban:

2010/2011, Női NB I, alsóházi rájátszás

  1. Győri Dózsa SE                                          27
  2. Páter Fit-Well-Nagypáli                             13
  3. TFSE-Hegyvidék SE                                  10
  4. Pécsi MFC                                                    8
  5. Újpesti TE                                                    5

 

 

4.) Felhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy jelenleg ebzárlat van a község területén. Ennek ellenére több lakossági bejelentés is érkezik az ebek szabadon tartása, kóborlása vonatkozásában.

Felhívjuk a figyelmet az ebtartás szabályainak szigorú és folyamatos betartására, melynek megszegése esetén – amelyről fényképfelvétel is készülhet - a körjegyző szabálysértési eljárást folytat le az eb tartója ellen, akit 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt. E tekintetben a többszöri felszólítást követő türelmi idő lejárt, így a továbbiakban figyelmeztetések helyett a tulajdonost kénytelenek leszünk bírságolni. Tesszük mindezt a szabályokat megtartó lakosság védelme érdekében, amely a közlekedés biztonságra, a személyek testi épségének, valamint vagyoni értékének megóvása miatt fontos.

 

5.) Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy 2011. április 26-án ( kedden ) 8,00 órától a víztározók tisztítása miatt vízhiányra, nyomáscsökkenésre  kell számolni.

Kérjük a lakosság megértését!

 

6.) Tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat új címer és zászló használatáról alkotott rendeletet.

A címer  - mely ezen tájékoztató levél bal sarkán is szerepel – csücskös talpú pajzs kék mezővel, középső halmán égő farakás, melyből egy Főnix madár emelkedik ki,  feje felett ragyogó napsütéssel. A Főnix madár egy rendszeres időközönként tűzben elégő, majd poraiból feltámadó, megújuló madár, amiről több legenda is kering.

A község címerében a megújuló Nagypáli közösséget képviseli, szimbolikus jelképként rámutat a falufejlődés folyamatában nagymértékben szerepet játszó napenergia, bioenergia hasznosításának fontosságára, példát mutatva ezzel a jövő közösségeinek. A címer színei Nagypáli természet közeli, ökofalu jellegére utalnak.

 

7.) Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tél folyamán településünk külterületén elkészült egy Logisztikai Központ, amely a héten elkezdte működését, így mintegy 30 fővel bővült  a faluban a foglalkoztatás aránya. Az irodaházban működő cégek gépjármű eszközállományának teljesítményadója után jelentős bevétel képződik az önkormányzatnál, amely egyéb fejlesztések, valamint lakossági közterhek enyhítéséhez nyújt lehetőséget.

 

8.) Az UMVP pályázati program keretében mintegy 2 db 3-as tengelyes pályázatunk nyert, így megújul a bolt épülete, amelynek tetőszerkezetében 4 apartman lakás létesül, valamint felépül a faluközpontban egy térplasztikai napelem telep, park, parkolók térkövezése, LED technológiás térkivilágítás, biztonsági kamerarendszer.

A LEADER pályázatok keretében mintegy 6 db pályázat nyert, így számos más fejlesztést is el tudunk indítani.

IKSZT sikeres pályázatunknak köszönhetően kb. június hónaptól bővül és korszerűsödik a Közösségi ház is.

 

9.) Jelenleg a temető felújítási munkálatok folynak, valamint a lakóparki szabadidő központ kialakításának munkálatait végezzük.

 

A sok sikeres pályázatnak köszönhetően százmilliós pályázati forrásokat tudunk lehívni községünk fejlesztéséhez. Az építések során kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét az esetleges kellemetlenségek miatt.

 

10.) Tájékoztatom a Lakosságot, hogy településünkön megkezdte működését a helyi TURINFORM iroda, melynek átadása 2011. április 9-én megtörtént az Innovációs Ökocentrumban. Az Iroda az országos TURINFORM hálózat része.

 

N a g y p á l i , 2011. április 12.

 

 

 

                        Köcse Tibor                                                             Szita Gabriella

                        polgármester                                                                 körjegyző

 

 Nyomtat   
   Tájékoztató Minimize  

Tisztelet lakosság

Ismét eltelt egy választási ciklus a település életében, ez történetesen egybeesik önkormányzati választással is, ami önmagában egy megmérettetés értékelése is, hisz az elmúlt négy év képviselőtestületi munkáját átértékelik a tisztelt választópolgárok. Nagypáli település azon sajátos helyzetben volt, hogy a település vezetése kettő önkormányzati cikluson keresztül tehát nyolc évig azonos testülettel vezette kiemelkedően a falut. Ez idő alatt nagy eredményeket sikerült elérnünk.

· Vagyonérték növekedésben 720 millió forint a lakótelep megvalósult közmű növekmény értéke, Ökocentrum megvalósulása 170 millió forint, Ökovölgyben kialakított szabadidőpark és témaút 4 millió, körjegyzőség kialakítása közösségi ház tetőterében. Elkészült biomassza erőmű megvalósítási tanulmánya 12 millió forint, szántó és erdő területek hasznosításából mintegy 7 millió forint növekmény, vízművön végzett felújítások puffer-tározó bővítés 6.200 ezer forint csővezetéken végzett felújítás 2 millió forint, falugondnoki gépkocsi 8 millió forint, 5 millió forint falu karbantartási eszközök, gépek. 1,5 millió forint épület ingatlan fejlesztés, 15 millió forint vagyon növekedés templom felújítás kapcsán.
Intézményhálózat bővülése tekintetében Körjegyzőség bővülése egy településsel, Észak-nyugat zalai kistérségi társulás központjának létrehozása, Körzeti rendőrségi iroda létrehozása, Leader kistérségi / 74 települési / központ innovációs centrumban, Pannon Interregionális Fejlesztési Kft létrehozása innovációs központban, Magyar Régió Management Kft létrehozása innovációs centrumban, Magyar turizmus Zrt térségi / 85 / település irodájának létrehozása innovációs centrumban, Zala- menti turisztikai és idegenforgalmi egyesület létrehozása. Magyar települések közvilágítási egyesületének létrehozása. Zala- menti polgármesterek és polgárok egyesületének létrehozása. Létrehoztuk az E- Magyarország pontot. Ifjúsági egyesületet alapítottunk.


· Település mutatók fejlesztése. Lakosság lélekszámának növekedése 2002-ben 300 fő 2010-ben 485 fő, átlagéletkor 16 évvel csökkent.

· Foglalkoztatás. Önkormányzat esetében 2 főről közhasznú foglalkoztatotakkal  együtt 9 főre bővült , 1 fővel bővült a falugondnoki rendszer, körjegyzőség 2 fővel bővült, innovációs központban  10 fő főiskolát, egyetemet végzett fiatal szakember dolgozik.

· Vállalkozások számának növekedése..  2002-ben 15 müködő vállakozás jelenleg 45 a számuk

· Nemzetközi programokban való részvétel. Rurener nemzetközi projektben a fejlett európai országok közösségében Magyarországot képviseli a település. Nemzetközi energiaut hálózatban szlovénia-magyarország-ausztria programban az öt magyar település között vagyunk

· Média megjelenésében nagy fejlődés következett be.

· Pályázatokon elért eredmények értéke. A település honlapján részletesen olvasható, nagyságrendje százmilliót meghaladó tétel. Virágos Magyarországért pályázaton mozgalomban három alkalommal különdíjat kaptunk.

· Eredmények elismertsége. Napkorona bajnok település országos elismertség különdíjakkal is kitüntetve. Hazai és külföldi kapcsolatok létrejötte. Virágos Magyarországért pályázaton mozgalomban három alkalommal különdíjat kaptunk.

Mindazoknak szeretném megköszönni támogatásukat, akik munkánkat segítették támogattak bennünk Zöld út falufejlesztési programunk megvalósításában, külön köszönöm a képviselőtestület  minden tagjának  együttműködő támogatását. Az elért eredményeket csak közös összefogással és segítő támogatással voltunk képesek elérni. Szeretném megköszönni azon választópolgároknak, akik éltek a szavazás adta lehetőségükkel, hogy továbbra is felruháztak bizalmukkal és a jelölt képviselőket is.
A jövőt illetően az új testülettel szeretnénk továbbra is mindent megtenni a falu fejlesztése tekintetében a fejlesztési elképzelések tovább folytatása útján. Elkezdtük az utcák vízelvezetésének és járdáinak átalakítását, nyertes pályázatainknak köszönhetően felújítjuk és bővítjük a  közösségi házat, mintegy 54 millió forint értékben pályázati támogatásból. UMVP nyertes pályázati forrásból közösségi parkot építünk a lakóparkban,  új temetőkerítést és bejáratot építünk, megújulnak az utca név tábláink, folytatjuk a közterületek parkosítását, energiatakarékos térvilágításokat tervezünk  térfigyelő rendszerekkel kiépíteni. Nyertes pályázat megléte esetén a bolt épületének felújítását és bővítését is elkezdjük a következő évben. Vállalkozói együttműködés keretében folyamatban van egy logisztikai központ terveinek előkészítése is, valamint tárgyalásokat folytatunk a korábban elnyert biomassza erőmű beruházás megvalósításáról is.

Néhány testületi változást is szeretnék a jövőre vonatkozóan bejelenteni a Tisztelt lakosságnak, amely a falu vezetésében újdonságként jelenik meg. A választási  eredmények szerint a továbbiakban az alábbiak szerint működik a képviselőtestület, amelynek tagjai:

· Köcse Tibor Polgármester

· Paizs Zoltán Képviselő alpolgármester, a polgármester általános helyettese.

· Simon Attila Képviselőtestületen kívüli alpolgármester, Közbeszerzések monitoring bizottságának elnöke, település informatikai ügyek kezelése, új lakók beillesztésének koordinátora.

· Farkas Zoltán képviselő a település közbiztonságával foglalkozik, mint a polgárőrség elnöke, valamint az ügyrendi bizottság elnöki teendőt is ellátja.

· Simon József képviselő, mint Egyházközösségi elnök e terület referense, valamint a Szennyvíz Fejlesztési Vizi közmű társulás alelnöke.

· Csiszár Károly képviselő Vállalkozókkal kapcsolatos koordinátor, fejlesztési ügyek tanácsadója, Közbeszerzési bizottság tagja

Létre kívánok hozni 5 fős tanácsadói véleményezői szervezetet is, amely esetenként a képviselőtestület kibővített ülésén vesz részt, valamint segíti a település közösségi szervezési feladatait.

Létre kívánom hozni a vének tanácsát amelynek 5 fős tagságát idős férfiak köréből választja a képviselőtestület, annak érdekében, hogy tudásukkal, ismereteikkel, koros tapasztalatukkal segítség megőrizni a falu történelmét, régi népi és közösségi szokások megörökítését.

Az elkövetkező négy évre is kérem a Civil szervezeteink és a Tisztelt lakosság együttműködő támogatását magam és a testületek tagjai nevében.  


Kelt: 2010-10-19                                               
                                                                                       

                                                                                               Köcse Tibor
                                                                                               polgármester   

 Nyomtat   
     Minimize  

Templomunkban sajnos betegség miatt mégis elmarad a mise a következő napon

2011. január 23.

További információért kérem látogasson vissza

 Nyomtat   
   Felhívás Minimize  

Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8912 Nagypáli, Arany J.u 26.Tel: 92/564-041

e-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu

Felhívás

Nagypáli település lakóinak összefogását kezdeményezzük Balázs Dorka nevű Nagypáli, Honfoglalás u. 11. lakosunk gyógyulása érdekében. Dorka 5 hónapos, súlyos májbetegséggel született kislány, akinek teljes gyógyulásához májátültetésre van szükség, melyet Essenben –Németország- végeznek el. A műtétet az OEP finanszírozza, azonban a donor lábadozás ideje alatti kórházi költségeket és a szülő ott tartózkodását nem fedezi a biztosító.

Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete pénzbeli támogatással is segíti a gyermek gyógyulását azáltal, hogy az ez évi, az idősek napi ajándékcsomagokra tervezett összeget átutal a szülők részére.

A lakosság segítségét és összefogását is kéri az Önkormányzat. Együtt segítsük Dorka teljes felépülését. Kérjük a lakosságot, hogy a műanyag és egyéb üvegeket záró műanyagkupak gyűjtésével segítsék a beteg kislány gyógyulását. A kupakokat leadhatják a Nagypáli Közösségi Ház előterében elhelyezett gyűjtő zsákban, vagy nagyobb mennyiség esetén kérjük jelezzék azt a körjegyzőségen a következő telefon számokon: 92/564-040, 06-20-360-7678.

Az Önkormányzat decemberben tervezett rendezvényein fogadja a lakosság pénzadományait is, amelyeket a rendezvény idejére kihelyezett gyűjtőládába helyezhetnek el annak érdekében, hogy Dorka teljes gyógyulását ezáltal is segíthessük.

Amennyiben lehetőségük engedi akár átutalás útján is hozzájárulhatnak a költségek összegyűjtéséhez a következő számlaszámra: OTP 11773494-00563617.

Nagypáli Község Önkormányzata a településről készített képeslap árusításával is hozzá kíván járulni a gyermek gyógykezelésének költségeihez. A képeslapok nyomdai előállítását követően lesz lehetősége a lakosságnak arra, hogy egy-egy, a településünket bemutató képeslap megvásárlásával nyújtson segítséget Dorka gyógyulásához.

Nagypáli Község Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a lakosságot, hogy ne hagyjuk magára Dorka szüleit, közeli hozzátartozóit a bajban, segítsük a gyermek teljes gyógyulását annak érdekében, hogy őt is a vidáman játszó, szaladgáló, nevető Nagypáli gyermekek között üdvözölhessük akár már a következő gyermeknapi rendezvényünk idején is.

Segítségüket, együttérzésüket megköszönve:

                                                                              Nagypáli Község Önkormányzat képviselői

 Nyomtat   
   Tájékoztató Minimize  
Nagypáli Község Polgármestere
8912 Nagypáli, Arany J.u 26.Tel: 92/564-041
 
 
T Á J É K O Z T A T Ó
 
Tisztelt Lakosság !
 
Az alábbiakról tájékoztatom Önöket.
 
1.)      Az Egészségügyi Minisztérium az egészségkultúra fejlesztésére, a hírtelen szívhalál mérséklésére pályázatott írt ki, melyre az önkormányzat is pályázott. A pályázat támogatásban részesült, így az önkormányzat egy olyan újraélesztő ( defibrillátor ) készülékhez jutott, amely lehetővé teszi a hirtelen szívhalál okozta szívleállásból származó klinikai halálból történő visszatérést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben környezetükben lévő betegnél bekövetkezik a szív leállás, úgy az alant felsorolt, a készülék használatára kiképzett személyek valamelyikét telefonon vagy személyesen elérve azonnal értesíteni kell, aki a lehető legrövidebb idő alatt a helyszínen próbálja az újraélesztés folyamatát elvégezni, valamint a helyszínen maradva biztosítja az orvos vagy a mentők megérkezéséig az életfunkciók megtartását.
 Az életmentő készülék a Közösségi ház folyosóján került elhelyezésre, kezelésére az
 alábbi személyek szereztek jogosultságot:
 
Köcse Tibor                telefon:          06-20-360-7530
Németh Istvánné                               06-30-331-3712
Bödör Zoltán                                     06-30-294-2889
Szekeres Istvánné                              06-20-360-5519
Horváthné Besser Piroska                  06-20-360-6777
Simonné Kovács Ágnes                     06-20-360-6510
Farkas Ferencné                                 06-30-579-4083
Gerencsér Istvánné                              06-30-391-6276
                        Farkas Dóra                                       06-20-427-1766
 
Munkaidő után az aláhúzott személyek valamelyikét kell hívni.
A program fontos társadalmi értéket hordoz, közvetlen hatásával akár naponta menthetjük meg az emberek életét, csökkentve ezzel a hirtelen szívhalál gyakoriságát. A korszerű újraélesztési készség széles körű leterjesztése az esetleges túlélés esetén az életminőséget is javítja.
 
2.)      Tájékoztatom Önöket, hogy a falugondnoki szolgálat elkezdte működését, melyről felvilágosítás kérhető hivatali munkaidőben ( hétfőtől – csütörtökig 7,30 – 16,00 óráig, pénteken 7,30 – 13,00 óráig ) a polgármestertől, vagy a körjegyzőtől.
 
 
N a g y p á l i , 2010. június 15.
 
 
                                                                                        Köcse Tibor
                                                                                        polgármester
 Nyomtat   
   Tájékoztató Minimize  

 TÁJÉKOZTATÓ!

 

A kék színű szelektív gyűjtőkonténerekben a következő papír alapú hulladékok helyezhetők el:
§   karton, hullám-papír,
§   csomagoló-, és élelmiszerdoboz, papírzacskó,
§   iroda-, és géppapír, leporelló, boríték,
§   telefonkönyv,
§   újságpapír (napilapok, magazinok), reklámújságok, szórólapok.
 
Nagyon fontos, hogy a papír nem lehet olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett, ne keveredjen pl. műanyag szatyorral. A gyűjtőkonténerek ürítését telítettség alapján végezzük.
 
A sárga színű szelektív gyűjtőkonténerekben a következő műanyag csomagolóanyagok helyezhetők el:
 
§   műanyag zacskók, fóliák, tiszta, anyagmentes állapotban (A celofán fóliát nem tudjuk hasznosítani.),
§   PET (ásványvizes, üdítős, étolajos, ecetes, citromleves) palackok kupak nélkül vagy összepréselve kupakkal,
§   élelmiszer (mustár, majonéz, ketchup, stb.) tárolására használt műanyag flakonok,
§   tejtermékek (joghurt, kefir, tejföl, stb.) tárolására használt műanyag poharak, az alumínium zárófedél eltávolítása után,
§   élelmiszer tárolására használt műanyag kannák,
§   italos kartondobozok anyagmentes állapotban,
 
Nagyon fontos, hogy az élelmiszeres csomagolóanyagokat tiszta állapotban helyezze el a kukába, mert a szennyezés megakadályozhatja a hulladékhasznosítást. A gyűjtőkonténerek ürítését telítettség alapján végezzük.
 
A üveggyűjtő konténerekben a következő üveg hulladékok helyezhetők el:
 
§   Italos (öblös) üveg (fehér, barna és zöld).
§   Bébiételes üveg.
§   Befőttes üveg, lekváros üveg.
 
Az üvegekről lehetőleg el kell távolítani az esetleges fedőt, kupakot és ki kell öblíteni! Nagyon fontos, hogy a konténerbe nem gyűjthető ablaküveg, tükör, TV képcső, fénycső, villanykörte, üvegedény és pohár. A gyűjtőkonténerek ürítését telítettség alapján végezzük.
 
A fémgyűjtő konténerekben a következő fém hulladékok helyezhetők el:
 
§   Fém csomagolóeszközök (üdítős, sörös, konzerves fémdobozok)
§   Háztartási kis fémhulladékok
 

Nagyon fontos, hogy a fém csomagolóeszközöket (pl. állateledeles konzervek) jól kimosott állapotban kerüljenek a konténerbe. A gyűjtőkonténerek ürítését telítettség alapján végezzük.

Vissza a lap tetejére

 Nyomtat   
   Felhívás Minimize  

 

Nagypáli-Kispáli Községek Körjegyzősége
8912 Nagypáli Arany J.u.26. Tel/fax: 564-040
email cím: korjegyzoseg-np @ freemail.hu; korjegyzoseg-np@zelkanet.hu
 
 
FELHÍVÁS
 
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008.évi XXLV törvény az alábbiakról rendelkezik:
- 17.§.(1) bekezdés c.) pontja alapján az emberi egészséget bármely módon veszélyeztető egyéb allergén gyom (pl: libatop, fekete üröm, lórumok, parlagi rézgyom, perjefélék, csomós ebír, tarackbúza, stb.), elleni kötelező védekezésről,
- 17.§.(4 ) bekezdése alapján „ A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. „
Aki ezen kötelezettségét megszegi 20 000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
Felhívom figyelmüket a fentiek betartására, melyet július hónapban a helyszínen ellenőrizni fogunk.
 
N a g y p á l i , 2009. június 22.
 
                                                                                                                             Szita Gabriella
                                                                                                                                  körjegyző
 
 Nyomtat   
   Támogatás Minimize  

 

 

 

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL a "FALUÉRT ALAPÍTVÁNY" NAGYPÁLI MŰKŐDÉSÉT, HOGY

 NAGYPÁLI TOVÁBB FEJLŐDJÖN!

ADÓSZÁM: 19273709-2-20

KÖSZÖNJÜK!

Vissza a lap tetetjére 

 Nyomtat   
   Tájékoztató Minimize  

Nagypáli Község Polgármestere

8912 Nagypáli, Arany J.u 26.Tel: 92/564-041

e-mail: nagypali-onkormanyzat@zelkanet.hu

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó

 

1.) Tájékoztatom Önöket, hogy Nagypáli Község Önkormányzati Képviselőtestülete rendeletet alkotott a hulladékgazdálkodásról, a település rendjéről és a település tisztaságáról, melynek alapján a község területén a szemétszállítással a ZALA-DEPO ZRT-t (  Zalaegerszeg, Gasparich u.26. ) bízta meg.

Kötelező közszolgáltatásként kommunális hulladék szállítása 2009. január 1. napjától működik a településen. A jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező lakott ingatlanok tekintetében az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles szerződést kötni a fenti szolgáltatóval.

Az épülő lakóházak esetén a szemét összegyűjtése és elszállítása konténer bérlésével lehetséges, melyet szintén a fenti szolgáltatótól lehet térítés ellenében igényelni.

 

2.) Tájékoztatom továbbá, hogy az önkormányzat rendelkezett arról is, hogy  a település belterületén, illetve külterületen, a belterület határától számított 300 m-es körön belül tilos a tűzgyújtás. A képviselőtestület évente két alkalommal (tavaszi és őszi időszakban ) engedélyezi a belterületen a természetes anyagok elégetését, melyről előzetesen értesíti a lakosságot.

A környezetet károsító ipari eredetű és kommunális hulladék égetése tilos!

Aki a fentieket megszegi, szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható!

 

3.) Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy az építkezés befejezését követően a területe előtt lévő közterületet eredeti állapotba köteles visszaállítani.

 

 

N a g y p á l i , 2009. április 20.

 

                                                                                                           Köcse Tibor

                                                                                                          polgármester

 Vissza a lap tetejére

 Nyomtat   
   Tartalomjegyzék Minimize  
 Nyomtat   
Kezdőlap Hírek - Közlemények Köszöntő Történelem Szervezet Események Eredmények Fejlesztések Civil szervezetek Galéria Naptár Térkép Labdarugó csapatunk Tourinform Iroda NFÖ NFÖ, PMI közzététel Zala-Menti Turisztikai Közh. Egy. Rólunk írták... Próba
(c) SimCorp, 2008-2010    Adatvédelmi leírás